Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Totally in Shape: rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende personal training of andere fitnessactiviteit. 
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot personal training of andere fitness activiteit.
Personal training: een op lichamelijke en/of geestelijke (op maat gemaakte) activiteit gerichte dienst.
Fitness activiteit: een op lichamelijke of geestelijke activiteit gerichte dienst (vaak in groepen)
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Totally in Shape en de Consument ter zake van Personal Training of andere fitnessactiviteit.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Personal Training, die tussen Totally in Shape en de Consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Het aanbod van Totally in Shape wordt mondeling tijdens een intakegesprek uitgebracht en is van kracht gedurende een door Totally in Shape aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een inschrijfformulier in en is de overeenkomst door ondertekening gesloten.
 3. Het aanbod omvat:
- doelstelling wat gehaald moet worden
- aantal personal training sessies 
- voedingsschema
- trainingsschema
- betalingsvoorwaarden
- duur overeenkomst
- overige afspraken

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

ARTIKEL 5 – BEDENKTIJD

Mits het aanbod niet is ondertekend, is de consument vrijgesteld van betalingsplicht. Gedurende een bedenktijd van twee weken na het aanbod, kan de consument het inschrijfformulier ondertekenen om zo de overeenkomst alsnog te bekrachtigen.

ARTIKEL 6 – DUUR EN BEËINDIGING

 1. Totally in Shape biedt de Consument de keuze uit:
- een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
- een Overeenkomst van langere duur.
Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
- de Consument een ander woonadres krijgt en het (als gevolg van de toegenomen reistijd) voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake;
- het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 4. De Overeenkomst dient digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is Totally in Shape gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 7. Tussentijdse opzegging door Totally in Shape is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Totally in Shape of jegens een contractant van Totally in Shape. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald onder aftrek van de door Totally in Shape aantoonbaar geleden schade.
 8. Indien Totally in Shape zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Totally in Shape mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

ARTIKEL 7 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Totally in Shape 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN TOTALLY IN SHAPE

 1. Totally in Shape staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. Totally in Shape onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Totally in Shape staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Totally in Shape zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. Totally in Shape treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De Consument houdt zich aan de door Totally in Shape gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Personal Training of Fitness te melden aan Totally in Shape.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van Totally in Shape c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Totally in Shape kenbaar te maken, zodat Totally in Shape uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument nergens toegestaan te roken op het terrein van Totally in Shape.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan totally in Shape mede te delen.
 7. Indien een personal training niet binnen 24 uur voor aanvang van de training wordt afgemeld dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van de Consument. Ziekte en overmacht wordt per geval beoordeeld door Totally in Shape.

ARTIKEL 10 – TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. Totally in Shape kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Totally in Shape zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

ARTIKEL 11 – BETALING

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Totally in Shape schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Totally in Shape gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Totally in Shape bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Totally in Shape bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Totally in Shape is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Totally in Shape komt. Totally in Shape is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Totally in Shape maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. Totally in Shape zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van Totally in Shape is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover Totally in Shape aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN

 1. Klachten dienen schriftelijk of digitaal gemeld te worden bij Totally in Shape.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij Totally in Shape in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. Totally in Shape beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Totally in Shape per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14 – OVERIG

Alle overige gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, zal door Totally in Shape in alle redelijkheid beoordeeld worden.